15.7.2020

Puutavarasanastoa ja käsitteitä

Puutavara
Yleisnimitys saha- ja höyläämötuotteille sekä pyöreälle puulle.

Sahatavara
Yleisnimitys kaikilta sivuilta sahatulle puutavaralle.

Höylätavara
Yleisnimitys vähintään kolmelta sivulta höylätylle puutavaralle.

Pelkka
Puutavarakappale, joka valmistetaan sahaamalla tukin sivut pois ai­noasta kahdelta vastakkaiselta puolelta. Pelkka voidaan valmistaa myös pelkkahakkurilla.

Läpisahattu (tuppeen sahattu) puutavara
Puutavara, joka on särmäämätöntä, ainoastaan lappeiltaan sahapin-taista sahatavaraa.

Sydänvapaa sahaus
Sahaustapa, jolla tuotetaan puun ydintä sisältämätöntä sahatavaraa.

Sydänkappale
Puutavarakappale, joka saadaan tukin keskeltä. Sydänkappale sisäl­tää puun ytimen.

Sydäntavara
Sahatavara, joka valmistetaan tukin keskiosasta.

Pintatavara
Sahatavara, joka valmistetaan tukin keskiosan ulkopuolelta.

Hienosahattu pinta
Pinnan struktuuri, joka syntyy vannesahauksella kuivasta puutavara-aihiosta tai joka tehdään erillisellä laitteella esimerkiksi höyläyksen yhteydessä.

Karkeahöyläys
Höyläystapa, jossa käytetään suurta syöttönopeutta ja pien­tä höyläyssyvyyttä. Näistä johtuen höyläysjälki on karkeaa ja tuotteessa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Sileähöyläys
Höyläystapa, jossa höyläysjälki on sileää eikä tuotteessa näy sahausepätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Mitallistettu sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on karkeahöylätty mittatarkaksi. Mittatarkaksi karkeahöylättyä sahatavaraa. Sahatavaran kaikilta sivuilta höylätään suurella syöttöno-peu della noin 1 mm. Höyläysjälki on karkeaa ja tuottees­sa saattaa esiintyä höyläämättömiä alueita sekä harjanteita.

Höylätty sahatavara
Suorakaiteen muotoinen ympärihöylätty sahatavara. Kaikil­ta sivuilta höylätään vähintään 2 mm. Pinta on sileä eikä siinä näy sahausepätasaisuuksia eikä höyläyksestä johtuvia harjanteita.

Ympärihöylätty sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on sileähöylätty kai­kilta sivuilta.

Muotohöylätty sahatavara
Sahatavara, jossa sahatavarakappaleet on sileähöylätty ja/tai karkeahöylätty suorakaiteesta poikkeavaan muotoon.

Sormijatkettu sahatavara
Sahatavaraa jatketaan sormijatkoksilla, kun siitä halutaan normaalia pidempää tai sahatavarakappaleelle halutaan tie­tyt ominaisuudet. Sormijatkoksia käyttämällä voidaan tuot­taa esimerkiksi sahatavarakappaleita, jotka ovat kokonaan sydänpuuta, kokonaan oksattomia ja erittäin suoria. Sormijatkettua sahatavaraa on saatavilla sahapintaisena, mitallistettuna ja höylättynä.

PUUTAVARA SANASTOA JA KÄSITTEITÄ

Tiheäsyinen sahatavara

Sahatavara, jonka vuosilustojen tiheys täyttää alla olevassa kuvassa esitetyt raja-arvot. Raja-arvot koskevat pohjoismaisen sahauskäytännön mukaan tuotettua sahatavaraa. Mittaus tehdään alueelta, jo­ka on vähintään 20 mm:n etäisyydellä puun ytimestä.

Tiheäsyinen sahatavara. Sahatavara, jonka vuosilustojen tiheys täyttää kuvassa esitetyt raja-arvot. Raja-arvot koskevat pohjoismaisen sahauskäytännön mukaan tuotettua sahatavaraa.

Lape
Sahatavarakappaleen leveämpi sivu.

Käyttölape
Näkyviin jäävä lape.

Takalape
Se lape, joka ei ole tarkoitettu näkyviin.

Ponttilauta (paneeli)
Muotohöylätty lauta, jonka toisella syrjällä on ura ja toisella syrjällä kieli. Ura ja kieli voivat sijaita syrjän keskellä (täysipontti) tai syrjän reunassa (puolipontti).

Raakaponttilauta
Ponttilauta, jonka käyttölape on sahapintainen ja takalape karkeahöylätty.

Lista
Paksuus ja leveys alle 75 mm. Höyläpinta.

Rima
Paksuus ja leveys alle 75 mm. Sahapinta.

Lauta
Paksuus enintään 38 mm, leveys vähintään 75 mm.

Soirot ja lankut
Soirojen paksuus on 38-50 mm ja leveys 75-150 mm. Lankut ovat näitä järeämpiä kokoja.

Parru
Sekä paksuus että leveys vähintään 75 mm.

Syrjä
Kapeampi sivu.

Särmä
Pituussuuntainen kulma.

Lämpökäsitelty puutavara
Puutavaran jatkojaloste, jonka ominaisuuksia on muutettu lämpökäsittely-prosessilla.

Painekyllästetty puutavara
Puutavaran jatkojaloste, jossa puunsuoja-aineet on viety puun si­sään ylipaineen avulla.

Liimapuu
Sahatavaran jatkojaloste, joka valmistetaan liimaamalla vähintään neljästä, enintään 45 mm paksusta lamellista. Lamellit ovat pääl­lekkäin ja niiden syysuunta on liimapuutuotteen pituussuuntaan.

Liimattu sahatavara
Sahatavaran jatkojaloste, joka valmistetaan liimaamalla, mutta ei täytä liimapuun standardeja.

Monikerroslevy (CLT)
Tyypillisesti kantavissa rakenteissa käytetty massiivipuulevy, joka val­mistetaan liimaamalla lautoja/rimoja useaan kerrokseen ristikkäin.

Viilupuu (LVL)
Sorvatuista viiluista liimaamalla valmistettu rakenteellinen puutuote. Viilujen syysuunta on pituussuuntaan tai ristiin liimattu.

Vaneri
Valmistetaan latomalla ohuita puuviiluja (paksuus 1,4-3,2 mm), si­ten että viilujen syysuunnat ovat kohtisuorassa toisiaan vasten.

NimitysLeveysPaksuus
lista (höyläpinta)< 75 mm< 75 mm
rima (sahapinta)22…75 mm22…75 mm
lauta75…225 mm19…38 mm
soiro75…200 mm38…175 mm
piiru100…175 mm100…175 mm
lankku175…250 mm38…100 mm
parru100…250 mm100…250 mm
Puutavaran nimityksiä