23.6.2020

Lastulevy

Lastulevyt valmistetaan puulastuista ja liimasta puristamalla. Laa-kapuristamalla valmistettavissa levyissä lastut ovat pääasiassa pin­nan suuntaisia. Pintakerroksen lastut ovat ohuempia kuin keskikerroksen lastut, joten lastulevyn pinta on tiiviimpi ja tiheämpi kuin keskusta.

Vakiolastulevyissä liimana käytetään pääasiassa ureaformaldehydiliimaa. Liiman määrä lastulevyssä on alle 10 %, ja useat pinnoitetut levyvalmisteet on luokiteltu pintamateriaalien päästöluokkaan M1.

Perusominaisuuksiltaan lastulevy on verrattavissa puuhun. Lisäk­si sillä on valmistustavasta johtuvia etuja kuten ei syynsuuntaa, se on tasa-aineinen ja sillä on tason eri suunnassa samanlainen lujuus, lisäksi levyn eläminen tason suunnassa on vähäistä.

Lastulevyn tiheys vaihtelee välillä 650…750 kg/m3 eli se on havu-puutavaraa huomattavasti painavampaa.

Suomessa lastulevyä valmistaa Koskisen Oy.

Lastulevyjen laatuluokat

Lastulevyt luokitellaan seitsemään eri luokkaan ominaisuuksien­sa perusteella. Lastulevyluokkien ominaisuudet määritetään ylei­seurooppalaisen standardin SFS-EN 312 mukaisesti. Lastulevyluokka ilmoitetaan P-kirjaimella ja numerolla. Lastulevystandardit eivät aseta vaatimuksia levyn pinnan laa­dulle, mutta valmistajat lajittelevat levyt ulkonäön perusteella A- ja B-laatuun. Pinnan laadun määrittelyssä huomioon otettavia tekijöi­tä ovat esimerkiksi hionnan laatu, pinnan tasaisuus, pinnan puhtaus ja reunaviat.

Lastulevyluokat

Vakiolastulevyt ovat kalusteiden valmistukseen ja rakentamiseen tarkoitettuja pinnoittamattomia lastulevyjä. P3-, P5- ja P7-luokkiin kuuluvien lastulevyjen kosteuden kestävyyttä on merkittävästi pa­rannettu käyttämällä levyn valmistuksessa melamiinivahvistettua liimaa.

Lastulevyn käyttö

Lastulevyä käytetään seinä-, katto- ja lattiaverhouksiin. Lastulevyt soveltuvat myös paikan päällä tehtävien kalusteiden rakentamiseen ja erilaisiin askartelu- ja tee se itse -tuotteiden valmistukseen.

Lastulevyn näkyviin jäävät reunat voidaan päällystää tarkoituk­seen sopivalla reunanauhalla, viilulla tai puulistalla. Paras tulos saavutetaan käyttämällä tehtaalla valmiiksi pinnoitettuja ja reunalistoitettuja levyvalmisteita. Mikäli reunat halutaan maalata, ne päällystetään maalattavalla reunanauhalla tai ne kitataan kahteen kertaan ja hiotaan ennen maalausta.

Lastulevyjen jatkojalosteet

Lastulevyn jatkojalosteet ovat lähinnä tiettyyn käyttötarkoitukseen valmistettavia ja käyttökohteesta riippuen eri tavoin pinnoitettuja tai työstettyjä lastulevyjä.

Lastulevy voidaan pinnoittaa useilla eri pintamateriaaleilla, esi­merkiksi puuviilulla, melamiinikalvolla, laminaatilla, muovikalvolla, paperilla, jne. Levyt pinnoitetaan tavallisesti molemmilta puolil­ta levyn käyristymisen ehkäisemiseksi. Lisäksi levyjä valmistetaan maalauspohjakäsiteltyinä (tehtaalla täytemaalilla käsitellyt tai maalauspohjapaperilla pinnoitetut levyt).

Lastulevyn palo-ominaisuuksia voidaan parantaa alkydisilotteil-la tai melamiinikalvopinnoitteilla. Pinnoittamattomalla lastulevyllä voidaan täyttää luokkavaatimus D-s2, d2 ja pinnoitetulla (siloitepin-ta) lastulevylläluokkavaatimus C-s2, d1.

Pinnoitettuja ja maalauspohjakäsiteltyjä lastulevyjä käytetään lä­hes samoihin kohteisiin kuin vakiolastulevyjä. Pinnoitteet paran­tavat levyn pintaominaisuuksien lisäksi myös levyn jäykkyyttä ja lujuutta. Yleisin pinnoitettu levy on melamiinikalvopintainen las-tulevy.

Seinä- ja kattoverhouksiin tarkoitettujen pontattujen lastulevy­jen tavallisimmat levykoot ovat 600 x 2600 tai 2750 mm ja 1200 x 2600 tai 2750 mm ja levypaksuus 12 mm. Pontti on yleensä levyjen pitkillä sivuilla, ja levyt ovat tavallisesti valmiiksi pohjamaalattuja.

Lattialevyt ovat ympäripontattuja. Tavallisimmat levykoot ovat 600 x 2400 mm ja 1200 x 2400 mm ja 22 mm paksuja. Rakentami­seen tarkoitetun lattialämmityslastulevyn avulla voidaan toteuttaa vesikiertoinen lattialämmitys puurakenteiseen ala- ja välipohjaan.

Varastointi

Levyt suojataan kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi kastumiselta, li­kaantumiselta, maakosketukselta, kolhiintumiselta ja naarmuuntumiselta. Levyt varastoidaan lappeellaan suoralle alustalle. Tar­vittaessa käytetään aluspuita, jotka ovat noin 0,5 m:n etäisyydellä toisistaan. Levypino peitetään suojalevyllä.

Lastulevyjä tulee ilmastoida 5…7 vuorokautta ennen asennusta mahdollisimman lähellä lopullisia kosteus- ja lämpötilaolosuhteita. Ilmastoitaessa levyt ladotaan välirimojen avulla irti toisistaan esi­merkiksi seinää vasten.

Työstö

Lastulevyjä voidaan työstää kaikilla puun työstöön soveltuvilla työkaluilla. Levyjen sahaukseen soveltuu esimerkiksi pöytä- tai käsi-sirkkeli. Pienehköt sahaukset voidaan tehdä myös tavallisella käsisahalla. Kuviosahaukseen soveltuu hyvin pistosaha.

Kiinnitys

Lastulevyjen kiinnittämiseen käytettävien naulojen pituuden tulee olla vähintään 3 kertaa levyn paksuus, ei kuitenkaan alle 30 mm, ja ruuvien pituuden vähintään 2,5 kertaa levyn paksuus, ei kuitenkaan alle 25 mm. Levyt kiinnitetään kaikilta reunoiltaan noin 100…200 mm:n välein ja keskeltä noin 200…300 mm:n välein. Kiinnikkeiden etäisyys levyn reunasta on n. 10 mm.

Pintakäsittely

Lastulevyjä voidaan maalata, tapetoida ja laminoida. Levyjen maalaukseen sopivat kaikki yleisimmät puupintojen sisämaalaukseen tarkoitetut tuotteet. Pintakäsittelyaineen soveltuvuus lastulevylle on varmistettava aina valmistajan ohjeista.

Lastulevyn uudelleenkäyttö ja hävittäminen

Mikäli levyt ovat ehjiä ja kuivia, voidaan lastulevyjä tapauskohtai­sesti harkiten käyttää uudelleen. Uusiokäyttö onkin suositeltavin tapa lastulevyjen ”hävittämiseksi”. Koska lastulevyt ovat pääasiassa puhdasta luonnonpuuta, ne voidaan hävittää (paikallisten ympäristöviranomaisten ohjeiden mukaan) hautaamalla maahan, kompostoimalla, toimittamalla kaatopaikalle tai polttamalla yli 800 °C lämpötilassa muun puuma­teriaalin seassa.