24.6.2020

Metsien suojelu

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 2,7 miljoonaa hehtaaria, eli 12 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Suurin osa suojellusta metsä- ja kitumaasta on Pohjois-Suomessa, missä se kattaa 2,2 miljoonaa hehtaaria eli 19,4 prosenttia metsä- ja kitumaan alasta. Tästä on metsämaata 1,1 miljoonaa hehtaaria (12 prosenttia metsämaan alasta). Etelä-Suomessa on suojeltua metsä- ja kitumaata noin 0,55 miljoonaa hehtaaria (4,8 prosenttia), josta metsämaata 0,45 miljoonaa hehtaaria (4,1 prosenttia). Suojellusta metsä- ja kitumaasta 87 prosenttia ja metsämaasta 83 prosenttia on valtion mailla. Lähes 70 prosenttia (2,0 milj. ha) suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista metsistä on kokonaan hakkuiden ulkopuolella, eli tiukasti suojeltuja (9 % metsäpinta-alasta).
(Lähde: Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2017, Luke)  

Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat luonnonsuojelualueverkon rungon. Luonnonsuojelualueverkkoa on täydennetty 1970- ja 1990-luvuilla useilla suojeluohjelmilla ja Natura-ohjelmalla.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) vuosille 2008-2016 tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä.

Talousmetsien monimuotoisuutta turvataan monipuolisella keinovalikoimalla. Maanomistajan on mahdollista saada tukea metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Tärkeänä luonnonhoidon keinona yksityismailla ovat metsäluonnonhoitohankkeet. Metsäkeskukset ovat vuosien 1997–2008 välisenä aikana toteuttaneet 573 metsäluonnonhoitohanketta. Monimuotoisuutta turvataan myös jättämällä säästöpuita uudistusaloille. Säästöpuiden laatu (valinta, sijoittelu, määrä ja ryhmittely) on pysynyt vuodesta 2002 hyvin samanlaisena.