Olet täällä

Metsien suojelu

Suomessa on suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä 2,9 miljoonaa hehtaaria, eli 13 prosenttia metsäpinta-alasta (metsä- ja kitumaan pinta-alasta). Valtaosa niistä, 2,5 miljoonaa hehtaaria, sijaitsee Pohjois-Suomessa, missä ne peittävät 22 prosenttia metsäpinta-alasta. Etelä-Suomessa vastaavia metsiä on puoli miljoonaa hehtaaria. Se on 4 prosenttia Etelä-Suomen metsäpinta-alasta. Lähes 70 prosenttia (2,0 milj. ha) suojelluista ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevista metsistä on kokonaan hakkuiden ulkopuolella, eli tiukasti suojeltuja (9 % metsäpinta-alasta). (Lähde: Metsäntutkimuslaitos 2008)

Kansallis- ja luonnonpuistot muodostavat luonnonsuojelualueverkon rungon. Luonnonsuojelualueverkkoa on täydennetty 1970- ja 1990-luvuilla useilla suojeluohjelmilla ja Natura-ohjelmalla.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) vuosille 2008-2016 tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2016 mennessä.

Talousmetsien monimuotoisuutta turvataan monipuolisella keinovalikoimalla. Maanomistajan on mahdollista saada tukea metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämiseksi. Tärkeänä luonnonhoidon keinona yksityismailla ovat metsäluonnonhoitohankkeet. Metsäkeskukset ovat vuosien 1997–2008 välisenä aikana toteuttaneet 573 metsäluonnonhoitohanketta. Monimuotoisuutta turvataan myös jättämällä säästöpuita uudistusaloille. Säästöpuiden laatu (valinta, sijoittelu, määrä ja ryhmittely) on pysynyt vuodesta 2002 hyvin samanlaisena.