14.7.2020

Vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Hirsi

 • Hirret voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (EAD 130022-00-0304, 2015-04) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen.
 • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.
 • Vaihtoehtoisesti hirren kelpoisuus voidaan osoittaa kansallisesti valmistuksen laadunvalvonnalla, koska hirsirakenteille ei ole tyyppihyväksynnän edellyttämää asetusta eikä varmennustodistuksen arviointiperusteita. (Laki eräiden rakennustuotteiden hyväksynnästä).
 • Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia

Paikalla rakentaminen

 • Puutuotteet, joille on olemassa eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi (hEN), tulee CE-merkitä.
 • Puutuotteet, joille ei ole olemassa eurooppalaista harmonisoitua tuotestandardia (hEN), voidaan CE-merkitä eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) perusteella. ETA-menettely on valmistajalle vapaaehtoinen.
 • CE-merkittyjen tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan todeta CE-merkintään kuuluvasta suoritustasoilmoituksesta (DoP), jossa tuotteelle ilmoitettujen ominaisuuksien tulee täyttää niille suunnitelmissa asetetut rakentamismääräysten edellyttämät toiminnalliset vaatimukset.
 • Vaihtoehtoisesti eurooppalaisten harmonisoitujen tuotestandardien (hEN) piiriin kuulumattomien tuotteiden vaatimustenmukaisuus voidaan osoittaa noudattamalla kansallisia hyväksyntämenettelyjä (Laki eräiden rakennustuotteiden hyvksynnästä). Sen avulla tuotteiden valmistaja voi osoittaa, että CE-merkinnän soveltamisalaan kuulumaton rakennustuote täyttää maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset. Rakennustuotteiden kansalliselle hyväksymiselle on kolme vapaaehtoista vaihtoehtoa:
  • tyyppihyväksyntä
  • varmennustodistus ja
  • valmistuksen laadunvalvonnan varmentaminen
 • Lisäksi rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus edellyttää rakennustuotteen rakennuspaikkakohtaista varmentamista silloin, kun rakennustuotteen kelpoisuutta ei ole muulla tavalla osoitettu ja on syytä epäillä, että rakennustuote ei täytä sille säädettyjä olennaisia teknisiä vaatimuksia.
 • Samalle tuoteryhmälle on mahdollista käyttää vain yhtä näistä menettelyistä.

CE-merkinnän hakeminen eurooppalaisen teknisen arvioinnin perusteella (ETA)

Mikäli tuotteelle ei ole harmonisoitua eurooppalaista tuotestandardia, valmistaja voi CE-merkitä tuotteen eurooppalaisen teknisen arvioinnin (European Technical Assessment eli ETA) perusteella. Menettely on valmistajalle vapaaehtoinen. Tämä on suositeltava menettely erityisesti niille harmonisoituihin tuotestandardeihin kuulumattomille tuotteille ja tuotesarjoille, joita halutaan myydä kotimaan markkinoiden lisäksi muualle EU-talousalueelle.

CE-merkinnän saaminen eurooppalaisen teknisen arvioinnin perusteella edellyttää, että kyseiselle tuotteelle ja tuotesarjalle on olemassa arviointiperusteet (EAD). Mikäli tuotteen teknisiä arviointiperusteita ei ole olemassa, se tekninen arviointilaitos, jolle CE-merkintäpyyntö alun perin esitettiin (ns. RTAB eli Requested Technical Assessment Body), voi tehdä asiasta aloitteen eurooppalaisesta standardisoinnista vastaavalle EOTA:lle arviointiperusteiden laatimisen ottamiseksi EOTA:n työohjelmaan.

Yrityksen tuotteen CE-merkintään johtava eurooppalainen tekninen arviointi (ETA) ja sen edellyttämien arviointiperusteiden laatiminen (EAD) voidaan toteuttaa yhtäaikaisesti. Arviointiperusteet (EAD) laatii sama tekninen arviointilaitos (Technical Assessment Body eli TAB), jolle ETA-menettelyn mukainen CE-merkintäpyyntö alun perin esitettiin (RTAB).

Eurooppalaisten arviointiperusteiden (EAD) laatimisessa noudatetaan EOTA:n prosesseja ja hyväksyntäperiaatteita. Pyynnön esittänyt valmistaja on osallisena koko prosessissa. Kehitystä johtaa pyynnön tehnyt arviointilaitos RTAB.

Tekninen arviointilaitos (TAB) ja EOTA vastaavat kokonaan arviointiperusteiden (EAD) kehittämiskustannuksista.

EOTA:n mukaan arviointiperusteiden laatiminen ei saisi kestää yli puolta vuotta siitä hetkestä, kun se on hyväksytty EOTA:n työohjelmaan.