14.7.2020

Hirsirakenteet

Rakennetyypit

Hirttä käytetään pääasiassa seinärakenteis­sa. Hirsitalon ala-, väli- ja yläpohjarakenteet voidaan toteuttaa kuten muutoinkin puu-rakentamisessa.

Kokohirsiset rakennetyypit ovat yksinker­taisia. Arkkitehdin on olennaista määrittää seinältä vaaditut omaisuudet, hirren ja sau­man muoto sekä mahdolliset pintakäsitte­lyt. Varauksen muoto ja tiivistys sekä hirren paksuus määräytyvät haluttujen ominai­suuksien mukaan.

Ulkoseinissä hirttä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai lisäeristettynä. Mitä pak­sumpi hirsi valitaan, sen paremmat ener­gia-, palo- ja äänitekniset ominaisuudet sillä voidaan saavuttaa. Ominaisuuksiin vaikut­taa myös varauksen muoto ja tiivistys. Eri paksuisilla ja muotoisilla hirsillä saavutetta­vista ominaisuuksista saa lisätietoa hirsien valmistajilta ja mm. RT 82-11168 -kortista.

Väliseinissä olennaista on, että hirren kor­keus ja pystysuuntainen rakenne ovat samat kuin ulkoseinissä, jolloin hirret painuvat sa­moin. Varauksen muodolla ja tiivistyksellä sekä hirttä paksuntamalla voidaan parantaa hirsisen väliseinän ääneneristävyyttä. Hir­restä voidaan tehdä myös huoneistojen vä­lisiä seiniä.

Liitokset

Lujuuteen liittyvien ominaisuuksien lisäksi liitoksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota

ilmatiiviyteen. Ilmavuotojen estäminen on keskeistä pyrittäessä hyvään energiatehok­kuuteen. Liitosten tulee säilyttää tiiviyten­sä painumien aiheuttamista muodonmuu­toksista huolimatta. Pitkäaikaiskestävyyden kannalta on keskeistä, että myös veden joh­tuminen rakenteisiin estetään.

Perustusliitos

Perustusliitos suositellaan tehtäväksi alaoh­jauspuun avulla. Sen avulla rakennuksen sei­nien tarkat paikat on painavaa hirttä kevy­empi mitata paikalleen perustusten päälle. Perustusten päälle asennetaan kapillaarisen kosteuden nousun estävä bitumihuopakais­ta. Alaohjauspuu tiivistetään ja kiinnitetään hyvin perustusta vasten. Bitumihuovan ja alaohjauspuun sauma voidaan tiivistää lii­matiivistysmassalla alaohjauspuuta asennet­taessa. Tällöin alajuoksun alalappeelle pur­sotetaan ennen asennusta massanauha.

Alaohjauspuun ulkoreunaan voidaan tarvittaessa kiinnittää peltilista, joka siistii sauman peittämällä sokkelin rappauksen yläreunan ja bitumihuopakaistan. Perus­tusten yläpuolinen tippanokka voi olla tar­peen myös siksi, että hirsitalossa julkisivu ei välttämättä tule sokkelin päälle kuten lauta­julkisivu. Alin hirsi kiinnitetään alaohjaus­puuhun hirren läpi ruuvaamalla. Alimman hirren alle asennetaan EPDM-tiiviste, jolloin se jää tasaisten pintojen väliin. Rossipohjassa alapohjapalkit on helppo latoa ja kiinnittää tasaisen alaohjauspuun päälle.

Välipohjaliittymä

Välipohjaliittymä suositellaan tehtäväksi si­ten, että palkkien päät kannatetaan sitä var­ten hirsiseinään tehtyihin loviin. Palkit asen­netaan hirsikehikon asennuksen yhteydessä ja ne kiinnitetään hirsiseinään päältä ruu­vaamalla. Samalla seinäliitoksesta tulee siisti, mikäli palkit halutaan jättää alapuolelta nä­kyviin. Välipohjarakenne päätetään haluttu­jen ominaisuuksien perusteella.

Palkkiyläpohjan liitos

Palkkiyläpohjan liitoksessa ulkoseinään on olennaista varmistaa, että liitos mahdollis­taa painuman aiheuttaman yläpohjapalk-kien liikkeen. Naulalevyristikkoyläpoh­jan liitos ulkoseinään ei poikkea muusta puurakentamisesta.

Ikkunoiden ja ovien liittymät

Painumien hallinnasta johtuen hirsiraken­taminen johtaa usein paksuihin peitelautoi­hin ikkunoiden ja ovien ympärillä. Nykyi­nen työstöteknologia mahdollistaa kuitenkin hirsien muotoilun siten, että ikkunat ja ovet voidaan asentaa myös ilman ulkopuolisia peitelautoja. Aukkojen yläosassa suositel­laan käytettävän vaakapuuta, johon karmi kiinnitetään ja tiivistetään. 

Huoneistojen välinen hirsiseinä

Huoneistojen välinen hirsiseinä tehdään kaksinkertaisena hirsirakenteena. Hirsikerrosten väli eristetään. Joillain valmistajilla on tätä varten tarjolla oma hirsityyppi, jossa varauksen muotoilussa on kiinnitetty erityistä huomiota tiiviyteen.       

Lisäeristetty ulkoseinä

Ulkoseinien lisäeristys suositellaan tehtäväksi ulkopuolelle. Sen kiinnityksessä tulee ottaa huomioon seinän painuminen. Sisäpuolista lisäeristystä käytettäessä rakenne tulee varustaa erillisellä höyrynsululla