10.7.2020

Talotekniikka

Puurunkoisen rakennuksen LVIS-suunnittelu tulee tehdä valmiiksi ennen rakentamisen aloittamista. Samoin elementteihin tulevat reiät ja aukot putkia varten tulee tehdä valmiiksi tehtaalla. Puuttuvien tai väärässä paikassa olevien reikien ja aukkojen tekeminen työmaalla ei ole itsestään selvää, koska kantavien rakennusosien rei’ittäminen vaikuttaa usein suoraan niiden kantavuuteen. Samoin taloteknisten lävistysten palokatkot tulee suunnitella tapauskohtaisesti kulloinkin kysymyksessä olevaan rakennusosaan.

Talotekniikan reitityksillä on suuri vaikutus käytettäviin rakennetyyppeihin ja rakennuskustannuksiin. Tämän takia on erittäin tärkeää, että reititykset suunnitellaan huolellisesti jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Erityisesti välipohja, jolla on ääni- ja paloteknisiä vaatimuksia, saattaa ajautua väärillä valinnoilla ja suunnittelu-ratkaisuilla erittäin kalliiksi. Puurakenteisissa välipohjissa on luonnostaan ääni- ja palotekniikan takia useita rakennekerroksia. Usein välipohjan alapuolelle tehdään äänitekniikan takia akustisten jousirankojen varaan ripustettu kipsilevykatto. Tämä toimii usein myös paloteknisenä rakennekerroksena. Mikäli tällaisessa väli-pohjassa talotekniikan vaatimat putket yms. tekniikka asennetaan kyseisen alakaton alapuolelle, tarvitaan vielä toinen alakatto, jos tekniikka halutaan piilottaa ja kattopintaan halutaan jotakin sisustuksellisia tuotteita. Päällekkäisten alakattojen tekeminen johtaa hyvin kalliiseen rakenneratkaisuun, koska alakatot tehdään paikalla rakentaen.

Kokoontumis- ja toimistotilojen puurakenteisissa välipohjissa suositellaan käytettäväksi asennuslattiaa. Asennuslattian ansiosta esimerkiksi CLT-levyrakenteisen välipohjan alapinta (kattopinta) voidaan jättää puupintaiseksi, mikäli palomääräykset sen sallivat. Välipohjan päällä oleva asennuslattia toimii äänitek-nisenä rakenteena ja talotekniikka saadaan piilotettua. Työmaateknisesti asennuslattia on myös mieluisa ratkaisu, koska rakennustyö voidaan tehdä ylhäältä alaspäin laataston päälle. Myös talotekniikan huolto ja myöhemmät muutokset rakennuksessa voidaan tehdä avaamalla asennuslattia.

Mikäli asennuslattia tehdään paloteknisesti osastoivan välipohjan päälle, tulee ilmanvaihtosysteemi olla sellainen, että osastoivan rakennusosan lävistykset vältetään. Tällöin asennuslattiassa olevat IV-putket eivät voi palvella alapuolista osastoa.

Sähkökaapelien reititykset tulee suunnitella siten, että palo- ja ääniteknisten levytysten lävistykset voidaan minimoida. Mikäli sähkörasiat ja -kaapelit lävistävät osastoivan rakenteen levytyksen, tulee käyttää EI-vaatimuksen täyttäviä sähkörasioita ja -kaapelien lävistysten palokatkoja. Ääntäeristävissä rakennusosissa sähkörasioiden ja -kaapelien lävistysten tulee olla ääniteknisesti tiiviitä. Tarvittaessa sähkörasiat koteloidaan levytyksellä tai ne sijoitetaan esimerkiksi siten, että rasioiden lävistykset eivät ole samalla kohdalla rakennusosan eri puolilla.

Vaihtoehto 1

  • Välipohjalla ei ole osastoivuusvaatimusta
  • Asennuslattiassa olevat IV-putket voivat palvella alempaa tai ylempää tilaa

Vaihtoehto 2

  • Välipohjalla on osastoivuusvaatimusta
  • Asennuslattiassa olevat IV-putket palvelevat palo-osastoa (lattiapuhallus)