10.7.2020

Seinien jäykistys

Rangan nurjahdus seinän tasosta (vahva suunta)

Rankaseinän nurjahduskestävyyttä rangan poikkileikkauksen vahvemmassa suunnassa voidaan suurentaa käyttämällä poikkileikkaukseltaan korkeampia rankoja. Tätä voi kuitenkin rajoittaa se, että seinälle on varattu vain tietty paksuusmitta, jota ei voida ylittää. Myös käytettävien materiaalien dimensiot rajoittavat rangan kokoa (esim. sahatavassa max 48×248). Toinen menetelmä nurjahduskestävyyden suurentamiseen on käyttää tiheämpää rankajakoa tai useampia rankoja rinnakkain. Tällöin tulee huomioida, että rankaseiniin tarkoitetut levyvillat eivät sovellu rankajakoon ilman villojen leikkaamista.

Rankajaoen tihentäminen tai useampien rankojen käyttö rinnakkain suurentaa myös rangan tukipainekestävyyttä ala- ja yläohjauspuussa. Rangan tukipainekestävyydestä tulee usein perinteisen rankaseinän kuormankantokykyä mitoittava tekijä. Tästä johtuen esimerkiksi sahatavaraa lujempien materiaalien (liimapuu, LVL) käyttö samalla poikkileikkauksen dimensioilla ei välttämättä suurenna rankaseinän kuormankantokykyä.

Rangan nurjahdus seinän tasossa (heikko suunta)

Rankaseinät toteutetaan tavallisesti rangoista, jotka ovat hyvin hoikkia poikkileikkauksen heikommassa suunnassa. Tavallisesti rangat tarvitsevat aina nurjahdustuennan niiden heikommassa suunnassa. Tyypillisesti tällainen nurjahdustuenta toteutetaan seinän levytyksellä. Erityisen tärkeää on huomioida, että kaikki rangat tulee kiinnittää jäykistävään levytykseen, myös tapauksessa, jossa rankoja on normaalia tieämmässä tai useampia rinnaikkain.

Tapauksessa, jossa jäykistävän levytyksen toiminta lakkaa esimerkiksi palotilanteen takia, tulee rangoille suunnitella erillinen nurjahdustuenta tai käyttää poikkileikkaukseltaan niin suuria rankoja, että ne eivät tarvitse nurjahdustuentaa.

Yksi tapa rankojen nurjahdustuentaan seinän tason suunnassa on rankojen väliin suunnitellut välikapulalinjat, jotka lyhentävät rangan nurjahduspituutta. Erityisen tärkeää on huomioida, että toimiakseen nurjahdustukena, välikapulat tarvitsevat tuen, joka vastaanottaa nurjahtukiin syntyvän voiman.

Rangan kiepahdus seinän tasossa (heikko suunta)

Rankaseinän rangat voivat myös kiepahtaa tukemattomasta puristetusta reunastaan, kun rankoihin kohdistuu taivutusrasitus. Kiepahdus voidaan estää helposti seinän levytyksellä, joka sijaitsee rangan puristetulla reunalla. Esimerkiksi palotilanteessa tällainen levytys saattaa lakata toimimasta kiepahdustukena, jolloin rangoille tulee suunnitella erillinen kiepahdustuenta. Myös tähän tarkoitukseen voidaan käyttää edellä mainittuja rankojen väliin suunniteltuja välikapulalinjoja. Erityisen tärkeää on huomioida myös tässä tapauksessa, että toimiakseen kiepahdustukena, välikapulat tarvitsevat tuen, joka vastaanottaa kiepahdustukiin syntyvän voiman.

Rankarakenteisten seinien ja palkkirakenteisten vaakarakenteiden palotekniseen suunnitteluun löytyy mitoitusohjelmat osoitteesta  www.puuinfo.fi/mitoitusohjelmat

Massiivipuulevyn nurjahdus seinän tasosta

Yksinkertaisin tapa massiivipuulevyseinän nurjahduskestävyyden suurentamiseen on levyn paksuuden kasvattaminen. Tätä voi kuitenkin rajoittaa se, että seinälle on varattu vain tietty paksuusmitta, jota ei voida ylittää. Toinen menetelmä nurjahduskestävyyden suurentamiseen on levyn jäykistäminen rangoilla. Tämä tulee tavallisesti kysymykseen vain ohuilla (t=50…80 mm) massiivipuulevyillä. Tällöin tulee huomioida, että rangat tulee saada toimimaan liittorakenteena levyn kanssa. Tämä aiheuttaa vaatimuksia levyn ja rangan väliselle liitokselle. Liitos tulisi tällöin toteuttaa vinoruuveilla tai liimaliitoksena, jotta siitä saadaan riittävän luja ja jäykkä.

Massiivipuulevyn nurjahduskestävyyttä määritettäessä poikkileikkauksen leveys B on tavallisesti 1 m, kun mitoitetaan umpinaista seinää. Tulee kuitenkin muistaa, että esimerkiksi aukkojen pielissä mitta B saattaa olla hyvin pieni, jolloin aukon pielestä tulee mitoittava tekijä seinän nurjahduskestävyyden näkökulmasta.

Massiivipuulevyn lommahdus seinän tasosta

Massiivipuulevyseinä voi myös lommahtaa. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota jäykistävän seinän sivuttaistukemattoman puristetun reunan stabiliteettiin. Suositeltavaa on, että jäykistävät seinät ovat sellaisia, että puristetulla reunalla on esimerkiksi poikittaissuuntainen seinä tai sen osa, joka toimii sivuttaistukena puristetulle levyn reunalle.