22.7.2020

Lähiökerrostalon julkisivukorjaus puuelementeillä

Huonokuntoiset sandwich-elementtijulkisivut voidaan korvata puurakenteisilla kuorielementillä. Ulkoseinärakenteen uusiminen mahdollistaa rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen ja lopputuloksena talo saa uuden halutun ilmeen. Julkisivumateriaali voidaan valita vapaasti. Enintään 56 m korkean P1-paloluokan rakennuksen ei-kantavan ulkoseinän runko voidaan toteuttaa D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. palosuojakäsittelemätön puu). Enintään 14 m korkean P1-paloluokan asuinrakennuksen ulkoverhous voidaan toteuttaa tietyin ehdoin D-s2, d2-luokan tarvikkeista (esim. palosuojakäsittelemätön puu). 

Mittaus

Ennen suunnitelmien laatimista on tärkeää ottaa mittatiedot olemassa olevasta rakenteesta. Kohteen alkuperäisiin suunnitelmiin ei kannata luottaa kuin enintään luonnossuunnitteluvaiheessa. Kokemukset mitatuista kohteista ovat osoittaneet, että rakenteissa, ikkunoiden ja ovien paikoissa yms. on huomattavia poikkeamia todellisen ja suunnitellun välillä. Mittaustavaksi suositellaan laserkeilausta, jonka avulla rakennuksesta voidaan luoda 3D-malli elementtisuunnittelua varten.

Vanhan ulkoseinän purkaminen

Vanha sandwich-elementtiseinän ulkokuori ja lämmöneristeet poistetaan siten, että jäljelle jää sandwich-elementin sisäkuori. Myös ikkunat ja niiden kiinnitysrakenteet poistetaan. Tässä vaiheessa voidaan haluttaessa muuttaa myös ikkunoiden kokoa ja sijaintia rakenneteknisten tekijöiden näin salliessa. Sandwich-elementin ulkokuoren poistaminen saattaa aiheuttaa äänen sivutiesiirtymän lisääntymistä huoneistojen välillä. Tämän estämiseksi betoniseinän sisäpintaan saatetaan joutua asentamaan akustiset jousirangat ja kipsilevytys. Asia tulee tutkia kohdekohtaisesti.

Puuelementtien perustus

Mikäli olemassa olevan perusmuurin kantavuus tai tukileveys ei ole riittävä puurakenteisille kuorielementeille, tehdään olemassa olevan perusmuurin viereen uusi perusmuuri, jonka päälle puuelementit asennetaan.

Puuelementit

Puurakenteiset kuorielementit ovat rankarunkoisia ja ne suunnitellaan ei-kantaviksi rakennusosiksi. Puuelementit voivat olla vaaka- tai pystyelementtejä. Puuelementit muodostavat kokonaisuudessaan uuden ulkoseinärakenteen, jolloin sandwich-elementtien sisäkuori ei periaatteessa osallistu ulkoseinän toimintaan. Puuelementin ja sandwich-elementin väliin jätetään asennusvara, joka muodostetaan lämpimäksi suljetuksi ilmaväliksi. Kyseinen ilmaväli katkaistaan palokatkoilla (kivivilla) osastoivien rakennusosien ja aukkojen pielien kohdalla. Ulkoseinän ilman- ja höyrynsulku sekä tarvittava lämmöneristys kokonaisuudessaan sisältyvät puuelementtiin. Ilman- ja höyrynsulku tiivistetään betoniseinään tähän tarkoitukseen olevalla tiivistystuotteella (esim. ilman- ja höyrynsulun liitoskangas).

Lähiötalon korjaus ja lisäkerrosrakentaminen
Lähiötalon korjaus ja lisäkerrosrakentaminen
Lähiötalon korjaus ja lisäkerrosrakentaminen

Puuelementit kiinnitetään olemassa olevaan betonirunkoon puuelementtien välisistä saumoista. Kiinnitystä varten betonirungon vaakarakenteiden kohdalle asennetaan säädettävä ohjaus- ja kiinnityskisko (peltiprofiili), jonka avulla voidaan muodostaa suora kiinnitysalusta. Puuelementtien saumat tiivistetään perinteisillä tuotteilla (mineraalivilla, paisuva saumanauha, elastinen PU-vaahto jne.).

Energiatehokkuuden kannalta puuelementtien U-arvoa voidaan helposti muunnella puuelementin rankarungon paksuutta kasvattamalla. Puuelementtien sisään voidaan haluttaessa suunnitella myös ilmanvaihtoon liittyvää talotekniikkaa.

Lähiötalon korjaus ja lisäkerrosrakentaminen

Ikkunat ja parvekeovet

Uudet ikkunat ja parvekeovet asennetaan tehtaalla puuelementteihin.

Parvekkeet

Parvekkeet suositellaan tehtäväksi omalla perustuksella olevan pilarirungon varaan, joka kiinnitetään talon betoni-runkoon ainoastaan vaakasuuntaisille kuormille. Tämä mahdollistaa parveketornien elementoinnin ja yksinkertaisemmat liittymät julkisivurakenteeseen, koska parveketornit voidaan asentaa omana työvaiheena julkisivukorjauksen valmistumisen jälkeen.